Hiệu Trưởng - Bùi Hữu Nghĩa:0168 410 6912

Phó Hiệu Trưởng - Lê Thị Phượng: 0983599579